Blog
Kako dobiti građevinsku dozvolu?

Kako dobiti građevinsku dozvolu?

Nakon što kupite bilo kakvo građevinsko zemljište, za bilo kakvu gradnju na njemu potrebno je nabaviti građevinsku dozvolu. Ova dozvola je dokument kojim potvrđujete da je projekt prema kojem ćete graditi izrađen prema prostornom planu i ostalim propisima koje vaša građevina mora ispunjavati. 

Tko izdaje građevinsku dozvolu?

Građevinska dozvola se izriče u nadležnosti ureda državne uprave bilo kojeg većeg grada (onog koji ima 35.000 stanovnika ili više) ili grada koji je sjedište županije. Popis tijela koja su nadležna za izdavanje građevinskih dozvola može se pronaći na stranici nadležnog Ministarstva koje je zaduženo za prostorno uređenje, graditeljstvo i državnu imovinu.

Za što vam treba/ne treba građevinska dozvola?

Građevinska dozvola vam treba za izgradnju cijelog objekta, bez bozira radi li se o klasičnoj kući, montažnoj kući ili nekakvoj drugoj građevini, ali i za neke ostale projekte, kao što su dodavanje nove stambene jedinice, prenamjena potkrovlja ili proširivanje zgrade. Ukoliko započnete gradnju bez dozvole, možete biti kažnjeno gonjeni te ćete morati ukloniti svoju konstrukciju. 

Postoje i neki uvjeti kad vam ne treba građevinska dozvola. Ukoliko ćete se baviti samo popravcima, gradnjom zidova ili ograda na međi te gradnjom pomoćnih objekata uz postojeću građevinu, nije vam potrebna dozvola. Dozvola vam neće trebati niti za gradnju sjenice u vrtu, nadstrešnice, ograde koja je visoka najviše 2.2 metra, potpornog zida visine najviše 1 metar ili reklamnog panoa.

Ako gradite pomoćnu građevinu koja je manja od 50m2 ili ukopani bazen manji od 100 m2, možete graditi bez građevinske dozvole, ali uz projekt. Ovo vrijedi i za radove obnavljanja ili mijenjanja dijelova postojeće građevine, kao što su na primjer mijenjanje vrata, prozora ili elemenata pročelja. 

Koji su koraci u dobivanju građevinske dozvole?

Osoba koja želi ishoditi građevinsku dozvolu najprije treba angažirati ovlaštenog projektanta građevinske ili arhitektonske struke koji će onda izraditi projekt građevine, odnosno prvo idejno rješenje, a onda i glavni projekt. Investitor, odnosno osoba koja gradi, obavezno mora imati potvrdu o vlasništvu čestice na kojoj će se građevina graditi.

Kada idejno rješenje bude gotovo projektant izrađuje prikaz građevine te ga elektronskim putem predaje preko portala e-Dozvola zajedno sa zahtjevom za izdavanje uvjeta priključenja. Ako pravni odnosi na čestici nisu riješeni, mora se zatražiti i lokacijska dozvola kojom će se riješiti svi urbanistički problemi te će vlasništvo na parceli biti ‘čisto’.

Nakon što se utvrde svi uvjeti priključenja i posebni uvjeti, pristupa se izradi glavnog projekta. Glavni projekt se sastoji od arhitektonskog projekta i projekata strojarskih instalacija, električnih instalacija te instalacija vode i odvodnje. Digitalno ovjereni glavni projekt zatim se ponovno predaje elektronskim putem uz zahtjev za izdavanjem građevinske dozvole.

Koji su dokumenti potrebni?

Prvi korak u ishođenju građevinske dozvole je predavanje zahtjeva za izdavanje koji se upućuje nadležnom upravnom tijelu. Zahtjev se može predati fizički i preko sustava e-Dozvola. 

Zahtjevu se prilažu tri primjerka glavnog projekta, izjava projektanta u kojoj navodi da je projekt izrađen u skladu sa svim pravilima i propisima, pisano izvješće u kojem se navodi da je kontrola glavnog projekta obavljena (ukoliko je to potrebno), potvrda o nostrifikaciji projekta (ako je on izrađen prema propisima neke druge zemlje) te potvrdu javnopravnog tijela da je projekt izrađen u skladu sa posebnim propisima.

Osim ovih dokumenata, potrebno je imati i dokaz od pravnog interesa za izdavanje te dozvole te dokaz da je vlasnik tog zemljišta ispunio dužnost prijenosa jednog dijela zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave, odnosno da je s njom sklopio ugovor provoza i/ili prolaza, a potrebno je imati i parcelacijski elaborat kojeg je ovjerio nadležni ured za katastar te potvrdu ministarstva koje je izdalo lokacijsku dozvolu da su lokacijski uvjeti za oblik i veličinu čestice usklađeni.

Svakako je prije gradnje potrebno ugovoriti radove sa izvođačem i inženjerom koji će nadgledati radove te prijaviti gradnju. Nakon završetka radova, inženjer će napraviti izvješće koje se mora imati kako bi građevina prošla tehnički pregled te bez kojeg ne možete dobiti uporabnu dozvolu. Nakon što dobijete uporabnu dozvolu za svoju građevinu, možete ju upisati u gruntovnicu i katastar te ona onda postaje legalna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *